Skip to main content
Kanjers in leren

Kanjers in leren

pcb De Fontein

Home  › ... Informatief › Aanmelden

Kennismaking en Aanmelding 

De Fontein is een christelijke school voor regulier basisonderwijs voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 13 . Kinderen kunnen schriftelijk worden aangemeld vanaf 3 jaar. Als uw kind op school start is het belangrijk dat het zindelijk is.

Kinderen kunnen ook doorstromen vanuit het Medisch Kinderdagverblijf of cluster 2 en 4 onderwijs zoals bijvoorbeeld SO de Piloot en Herstart (cluster 4) mits De Fontein aan de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van het kind kan voldoen. Of tussentijds worden aangemeld. Wanneer een leerling aangemeld wordt gaat de zorgplicht in en dienen er verschillende documenten te worden aangeleverd. De aangeleverde informatie wordt beoordeeld door onze orthopedagoog. Zij zal vervolgens het dossier bespreken met de Commissie van begeleiding (CvB). Deze CVB heeft 6 tot 10 weken de tijd om het dossier op toelaatbaarheid en plaatsbaarheid te beoordelen. 

Een leerling kan wettelijk gezien worden aangemeld als het drie jaar of ouder is. 

Verder gelden voor alle scholen de volgende algemene regels:

  • Voordat een kind 3 jaar is kunnen ouders een vooraanmelding doen bij de school
  • Als de school een schriftelijke aanmelding ontvangt, stuurt zij een bevestiging van ontvangst naar de ouders. Toelating van het kind dient binnen 6 weken na aanmelding een feit te zijn. Bij uitzondering kan deze periode verlengd worden tot 10 weken. Bijvoorbeeld als de school nader onderzoek naar het kind wil doen dat langer duurt.
  • Wanneer na 10 weken nog geen beslissing is genomen over de juiste onderwijsplaats, is de school verplicht het kind een tijdelijke plaats aan te bieden.

 

Wanneer kan een leerling niet worden aangenomen?

De zorgplicht geldt niet als de school of de groep waar het kind voor wordt aangemeld vol is. De Fontein houdt zich aan de zorgplicht en zal iedere leerling die wordt aangemeld bespreken om te bepalen of aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind kan worden voldaan binnen de school of met hulp van derden. Hierbij wordt ook gekeken naar de groep waarbinnen een kind geplaatst zou moeten worden. Wij houden op de Fontein een gemiddeld maximum van 27 leerlingen in een groep aan met uitloop naar 29 vanaf groep 3 en in groep 1/2 van 25 met uitloop naar 27 als de zorgzwaarte van de groep het toelaat. Wanneer gezien de zorgzwaarte van de groep en de onderwijs- of ondersteuningsbehoefte van een nieuw aangemelde leerling, deze leerling niet kan worden aangenomen, worden ouders hiervan z.s.m. op de hoogte gebracht.

Ook geldt de zorgplicht niet wanneer ouder(s)/verzorger(s) de grondslag van de school weigeren te onderschrijven. Het gaat hier niet alleen om de religieuze grondslag of levensbeschouwelijke identiteit van de school, maar ook om de onderwijskundige grondslag.

Tenslotte is de zorgplicht niet van toepassing bij aanmelding voor cluster 1 (visuele beperkingen) en cluster 2 instellingen (gehoor- en communicatieve beperkingen). Deze instellingen maken geen deel uit van samenwerkingsverbanden passend onderwijs en hebben een eigen toelatingsprocedure.

Voor een kennismakingsgesprek en rondleiding kunt u een afspraak maken via 010-4582740. U bent van harte welkom!