Visie

On(der)wijs leuk!

Kernwaarden :
Kernwaarden die het team van onze school heeft gekozen m.b.v. de diamond rankingmethode  zijn: 

- Vertrouwen 
- Gezamenlijk ondernemend 
- Gepassioneerd en liefdevol 
- Gestructureerd

Visie: On(der)wijs leuk! 
Het team stelt al het mogelijke in het werk om de leerlingen een gelukkige schooltijd te geven. Het team wil Passend Onderwijs bieden waarbij een doorgaande lijn vanaf de peuterspeelzaal tot eind groep 8 aanwezig is op zowel pedagogisch als didactisch vlak, eventueel in samenwerking met een partner in de kinderopvang. Door deze samenwerking kunnen de scholen binnen de komende 5 jaar naast het Educatief Kindcentrum een Integraal Kindcentrum (IKC) vormen. De respectvolle omgang met elkaar, waarbij onderlinge verschillen geaccepteerd worden en als waardevol worden gezien, staat hierbij centraal. Ook het aangeven van en kennen van grenzen horen hierbij. Leerkrachten kunnen hun onderwijs vormgeven vanuit de kaders van de Kanjertraining of Rots & Water. Beide methodieken om de sociale ontwikkeling van de kinderen te bevorderen. 
Daarnaast geloven de teamleden in het feit dat kinderen het beste leren wanneer ze daarbij kunnen samenwerken en er voor iedere leerling iets te ontwikkelen valt. Daarom bestaat er de mogelijkheid voor kinderen om naast het leren uit boeken in de klas ook te leren door doen in een technieklokaal, een kooklokaal, een speellokaal, een gymlokaal, een handvaardigheidlokaal, de Plusklas, op de computer of de tablet en ook buiten op het plein. Hierbij vinden het leerkrachten het essentieel om kennis te hebben van leerlijnen, te weten hoe het brein werkt en oog te hebben voor de specifieke kwaliteiten en behoeften van de kinderen. 
Om de kwaliteiten van kinderen zoveel mogelijk te benutten wil het team samenwerken met ouders. Ouders kennen hun kind als geen ander. We doen dit aan de hand van kind-oudergesprekken en indien nodig door het maken van een ontwikkelingsperspectiefplan per leerling. 
Het team heeft gekozen voor een bindend en onderscheidend onderwijsconcept waarin samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en het leren denken bespreekbaar maken centraal staan. Het onderwijsconcept is het uit Engeland afkomstige Thinking for Learning. Om de werkvormen of tools van Thinking for Learning ook in te kunnen zetten bij leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben, wordt gewerkt vanuit de kennis van Mediërend Leren. Hierbij staan de gereedschappen van het denken en de interactie tussen leerkracht/ouder/ondersteuner en de leerling centraal. 
Om het proces van samenwerken met alle teamleden te kunnen doorlopen en ieders bijdrage daaraan te kunnen waarderen worden er jaarlijks visievergaderingen ingepland. Van en met elkaar leren staan hierbij centraal. 
Om dit organisatorisch en financieel mogelijk te maken, zullen de teams vanaf schooljaar 2014-2015 kennis, materiaal en personeel delen met elkaar. Waar interne kennis en kunde ontbreken zullen die extern worden betrokken. De samenwerking met de ouders staat hierbij centraal. Pas als al het mogelijke is gedaan en de grenzen van de leerkrachten binnen de organisaties zijn bereikt, zal voor een leerling een passende plek binnen een andere vorm van onderwijs worden gezocht. 
Om de leerlingen voor te bereiden op de toekomst is het belangrijk om de ICT vaardigheden van de leerling te vergroten. ICT heeft een vaste plaats in het onderwijs. De leerlingen maken tijdens de inoefening van de leerstof gebruik van ICT. Daarnaast leren zij digitale informatie te verzamelen en te beoordelen op bruikbaarheid.