Skip to main content
Kanjers in leren

Kanjers in leren

pcb De Fontein

Home  › ... Informatief › MR en GMR

MR en GMR

Op PCB de Fontein is een medezeggenschapsraad actief. Deze bestaat uit een oudergeleding van 2 personen en een personeelsgeleding van 2 personen. 

Ouders en personeelsleden kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) meedenken en meepraten over wat er op school gebeurt.

De MR bestaat uit vier personen; twee ouders en twee personeelsleden.

De huidige leden van de MR zijn:

Namens de ouders:

 • Cor van der Waal 
 • Caroline van der Spek 
   

Namens het personeel:

 • Margriet Bauer 
 • Marianne Meerkerk (voorzitter)

Wat is het doel van een medezeggenschapsraad (MR)?

Elke basisschool is wettelijk verplicht om een medezeggenschapsraad te hebben, die het beleid van een school vorm geeft en uitvoert.

De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. Het MR-werk draait om het innemen van een standpunt ten opzichte van datgene wat het bestuur/ schooldirectie doet. Eén van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is de instemming- en adviesbevoegdheid en het informatie- en initiatiefrecht.

Onze uitgangspunten

We willen niet alleen beleidsvoorstellen die van het bestuur/ directie komen beoordelen, maar daarnaast ook, indien nodig, zelf met ideeën komen en gevraagd dan wel ongevraagd advies geven.

We willen in nauw contact staan met ouders en leerkrachten en open staan voor hun vragen, opmerkingen en reacties

 • We willen, als vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten, invloed uitoefenen op het beleid van de school.

 • Als MR willen we een actieve rol spelen in de besluitvorming:

 • Dat betekent dat we graag gebruik maken van de adviserende rol die de MR heeft richting directie

 • We willen door de directie en bestuur vooraf op de hoogte worden gebracht van zaken die spelen, zodat we de gelegenheid krijgen om onze mening te vormen over zaken die gevolgen voor de school hebben.
   

Wat betekent de MR voor ouders en leerkrachten?

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. De leerkrachten in de MR behartigen de belangen die alle personeelsleden aangaan.

Wat is het verschil met de oudercommissie?

De MR en de oudercommissie spannen zich in om samen met het team van De Fontein een goede school te maken en te houden. De ouderraad bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school.

GMR

Behalve de MR kennen we ook een GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Daarin zijn de MR-en van alle scholen van het schoolbestuur PCPO vertegenwoordigd. Daar worden besluiten genomen die voor alle scholen van het bestuur gelden.

Vergaderingen

De MR vergadert zo'n 6 keer per jaar en bespreekt dan allerlei onderwerpen zoals: het schoolplan, de begroting e.d. De MR heeft bij sommige zaken instemmingsrecht en bij andere zaken adviesrecht. Daarnaast kan de MR gevraagd en ongevraagd advies geven over schoolzaken.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Dat betekent dat iedere ouder of personeelslid de vergaderingen kan bijwonen als toehoorder. De MR vindt het wel plezierig als u uw komst tijdig aankondigt. De vergaderingen vinden plaats op school. De starttijd voor de vergaderingen is wisselend tussen 18.45 - 19.15 uur. 

Vergaderdata schooljaar 2022-2023

Jaarverslag: Jaarverslag 2022 - 2023

Vergaderdata schooljaar 2023-2024

 • Donderdag 23 november 2023
 • Dinsdag 6 februari 2024
  •  
 • Donderdag 4 april 2024
 • Donderdag 16 mei 2024
 • Donderdag 13 of 27 juni 2024

Contact

U kunt de MR natuurlijk altijd op school aanspreken, maar u kunt de medezeggenschapsraad ook bereiken via e-mailadres: mr@cbs-fontein.nl

Inlog voor MR-leden