Thinking 4 Learning

De samenleving is constant in beweging en verandert snel. Er worden steeds andere eisen aan kinderen en leerkrachten gesteld. Er spoelt een golf van cijfers, letters, plaatjes, video’s, grafieken, websites, boeken, programma’s, mails, blogs en tweets over de wereld.  Dit roept vragen op als: Zou onze manier van lesgeven daar geen rekening mee moeten houden?  Wat moeten jongeren nu leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving in de 21ste eeuw? Naast taal en rekenen en de kernvakken, zijn de competenties samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden in dit kader van belang. Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komen van pas in de 21ste  eeuw.

Thinking for learning is gebaseerd op het uitgangspunt dat intelligentie geen vaststaand gegeven is, maar dat de leerkracht door de manier waarop hij/zij lesgeeft  invloed kan uitoefenen op de ontwikkeling ervan. Onderwijs dat zich richt op de ontwikkeling van denkvaardigheden kan op een effectieve manier de capaciteit van het brein van kinderen vergroten.

Dit onderwijs, op basis van Thinking for learning, richt zich erop kinderen denkvaardigheden aan te leren, het kind goed te leren omgaan met zichzelf en de anderen en daarnaast coöperatief leren en ‘denken over leren’ te stimuleren.

Met behulp van T4L ontwikkelt het kind het gereedschap om te denken, maar tegelijkertijd ook een bepaalde houding, een manier van in het leven staan. Zo leren kinderen op de hoede te zijn voor denkfouten, open te staan voor nieuwe gezichtspunten en een (ander) standpunt in te nemen.