Kanjer

De uitgangspunten voor het pedagogisch klimaat binnen de school zijn:

· We handelen vanuit een positief ontwikkelingsperspectief waarbij de ontwikkeling van kinderen en teamleden centraal staat.

· We sluiten aan op vaardigheden en kwaliteiten die er zijn.

· Veiligheid wordt gewaarborgd door acceptatie en respect.

· Bovenstaande zal resulteren in het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid in gedrag.

Om tot leren te kunnen komen is vertrouwen nodig. Vertrouwen in jezelf en in je leerkracht of medeleerling. Wanneer een school een wereld is waar vertrouwen heerst boven wantrouwen spreken we van een goed pedagogisch klimaat.

Om dit klimaat met elkaar mogelijk te maken ondersteunen we de leerlingen in hun sociale en emotionele ontwikkeling. Dit gebeurt op verschillende manieren; door het samenwerken tijdens coöperatieve of denklessen, door het samenspelen op het plein en in de gymzaal, door in gesprek te gaan met elkaar tijdens de lessen godsdienst over de verhalen in de Bijbel en tijdens de Kanjerlessen waarin we werken aan het versterken van het onderling vertrouwen.

 

Kanjerlessen De Fonteinleerkrachten bevorderen de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen vanuit de Kanjertrainingen. De lessen spitsen zich toe op de vraag: “Hoe gaan wij (vanaf nu) op een goede manier met elkaar om?” Het is belangrijk dat kinderen problemen op sociaal gebied samen, al dan niet met behulp van de leerkracht, kunnen oplossen. Door een gerichte aanpak vanuit de Kanjertraining trachten we problemen te voorkomen, met als uiteindelijk doel de kinderen te helpen zich op een positieve manier te ontwikkelen. We doen dat door in de lessen gericht te werken aan:

· het zelfbeeld van kinderen

· het verwerven van zelfvertrouwen

· het vermogen om eigen gevoelens en gedachten onder woorden te brengen

· inzicht krijgen in sociale situaties

· het vergroten van het inlevingsvermogen

· het openstaan voor eigen en andermans gevoelens

· hulp durven vragen bij sociaal-emotionele problemen

· bevorderen van probleemoplossend vermogen

 

De inhoud van de Kanjerlessen is er op gericht dat kinderen:

· zichzelf goed kunnen voorstellen aan de ander en niet bang zijn voor de groep te spreken

· een positief zelfbeeld hebben/krijgen

· beseffen dat iemand van hen houdt en dat niet iedereen je vriend of vriendin hoeft te zijn

· leren openstaan voor kritiek

· zich kunnen voornemen in vervelende situaties te vertellen wat hen dwars zit en hoe dat dan positief kan veranderen

· de schouders kunnen ophalen als iemand met opzet blijft pesten en denken: die is niet wijzer

· maatregelen kunnen nemen als ze worden lastig gevallen: “Dan ga ik het niet alleen oplossen. Ik zoek hulp bij een ander”.

 

Vijf afspraken uit de Kanjertraining

Wanneer de Kanjerles begint, worden er met de leerlingen vijf afspraken gemaakt. Deze afspraken komen iedere les terug en staan niet ter discussie:

· We helpen elkaar; dit is tijger of kanjergedrag

· Je speelt niet de baas; dat is nl. pestvogelgedrag

· We lachen elkaar niet uit; dat is nl. aapjesgedrag

· Je bent niet zielig; dat is nl. het konijngedrag

· We vertrouwen elkaar; dit is tijger of kanjergedrag.

 

De grondprincipes

· in gesprek blijven, niet blijven hangen in het negatieve, elkaar complimenten en tips geven

· doorvragen of de ander ermee wil stoppen en uit te leggen waar het mee moet stoppen

· respect hebben voor de ander

· weglopen van de bedreigende situatie en hulp gaan halen

· oplossen door toekomstgerichte afspraken te maken

· afwijzen door de leerkrachten van negatief gedrag zowel mondeling als fysiek

 

De training is opgebouwd uit 10 lessen. In de praktijk wordt één les vaak verdeeld over meerdere lesuren. In deze lessenserie wordt gewerkt aan het bereiken van de bovengenoemde doelen. Aan het eind van de training ontvangen de kinderen in de bovenbouw het Kanjerdiploma.