Skip to main content
Kanjers in leren

Kanjers in leren

pcb De Fontein

Dyslexie

Screening Dyslexie kleuters

In februari wordt jaarlijks bij elke groep 2 leerling kleuter screening dyslexie afgenomen door de intern begeleider. De resultaten worden besproken met de leerkrachten en de ouders.

Opsporen van dyslexie vanaf groep 3

Op De Fontein volgen we de lees- en spellingsontwikkeling van de leerling nauwkeurig. Twee keer per jaar, in december en april/mei, worden de leerlingen getoetst met CITO-toetsten en besproken door de leerkracht, de intern begeleider en de directeur. We volgen ons Protocol Leesproblemen en Dyslexie.

Wij streven ernaar lees- en spellingsproblemen in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren, zodat er extra hulp (remediëring) geboden kan worden in de groep en/of individueel.

Wanneer we ondanks onze zorg en intensieve begeleiding gedurende een periode van 3 toetsmomenten ofwel 1,5 jaar onvoldoende leesontwikkeling zien bij de leerling kan een onderzoek naar dyslexie aangevraagd worden via het CJG. Behandeling vindt plaats bij een externe behandelaar.

Dyslectische leerlingen komen in ook aanmerking voor begeleiding op school. Deze hulp is gericht op:

  1. Compenseren: inzet van ondersteunende middelen bij het lezen (bv. programma Kurzweil)
  2. Dispenseren: leerling vrijstelling geven m.b.t. leestaken/ het om leren gaan met dyslexie en zijn/haar mogelijkheden en/of beperkingen.

Uitgebreide informatie kunt u vinden op de website van Balans digitaal onder de knop websites.