Skip to main content
Kanjers in leren

Kanjers in leren

pcb De Fontein

Inspectierapport

Op 6 juni 2017 heeft de Onderwijsinspectie het onderwijs op De Fontein beoordeeld en heeft de school als eerste in Capelle aan den IJssel het predicaat ‘goede school’ ontvangen. Hieronder is een samenvatting te lezen van het totale rapport. Op de site van de Onderwijsinspectie is het volledige rapport te vinden en te lezen. 

Conclusie

De kwaliteit van het onderwijs op De Fontein is goed. Op tien van de veertien beoordeelde standaarden oordelen we dat aan de basiskwaliteit voldaan wordt. De standaarden Aanbod, Samenwerking, Kwaliteitszorg en Professionele cultuur vinden we van goede kwaliteit.

De Fontein is een school in beweging, hetgeen het meest succesvol tot uiting komt in de gedrevenheid van het team om het concept ‘Thinking for Learning’ vorm te geven.

Het aanbod is breed en eigentijds en sluit goed aan bij de visie van de school. Zo leren kinderen niet alleen met het hoofd, maar ook door te doen.

Een ander sterk punt van de school is de nauwe samenwerking met de inpandige school voor speciaal basisonderwijs en de kinderopvang. Niet alleen op organisatorisch gebied werken ze nauw samen, maar ook op onderwijskundig gebied.

Tot slot dient opgemerkt te worden dat de directie duidelijk voor ogen heeft wat ze met De Fontein wil en kan bereiken. Op een gestructureerde wijze werkt het team aan continue kwaliteitsverbeteringen en zorgen zij met behulp van diverse scholingen dat zij zich blijven ontwikkelen.

Op een aantal gebieden kan de school zich nog verder versterken:

  • Burgerschap meer beredeneerd aanbieden;
  • Inhouds– en opbrengstdoelen in de groepsplannen specifieker formuleren;
  • Meer afstemming tijdens de instructie;
  • Zicht op de ontwikkeling van de maatschappelijke competenties;
  • Verschillen binnen het team verkleinen op pedagogisch -en didactisch gebied

 

Aanbod, breed en weloverwogen gekozen

De Fontein hanteert een aanbod dat breed en eigentijds is en dat dekkend is voor de kerndoelen. De school kiest wel overwogen haar aanbod waarbij steeds de visie als startpunt wordt genomen. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de kooklessen die vanuit doelen zijn vorm gegeven. De leerlingen op De Fontein leren niet alleen met hun hoofd, maar ook met hun handen

Ook is er voldoende materiaal en leerstof voorhanden voor leerlingen die stagneren in hun ontwikkeling door onder andere de goede samenwerking met de inpandige school voor speciaal basisonderwijs, maar er is ook aanbod voor leerlingen die meer aankunnen. Naast

de verrijkingsmaterialen in de klassen krijgen deze leerlingen tijdens workshops en talentenmiddagen uitdagende leerstof. Voor enkele meerbegaafde leerlingen is de mogelijkheid om een plusklas te bezoeken. De school gaat binnenkort haar aanbod uitbreiden met het vak ‘Techniek’. Wel kan de school haar aanbod burgerschap versterken door meer vanuit doelen te werken.

Zicht op ontwikkeling, sterk verbeterd

De laatste jaren heeft de school veel aandacht besteed aan het verbeteren van de zorg en begeleiding voor de leerlingen. En met succes: alle onderdelen hebben wij als voldoende beoordeeld.

De leraren van De Fontein hebben zicht op de ontwikkeling van hun leerlingen. Hiertoe maken zij gebruik van toetsen uit het leerlingvolgsysteem, methode gebonden toetsen, opdrachten en observaties. De verschillende informatie staat beschreven in groeps- en kindplannen waar te lezen valt hoe de leraren hun onderwijs afstemmen op verschillen in ontwikkeling van hun leerlingen. Op schoolniveau zijn verschillen in kwaliteit gezien van die plannen, over het algemeen kunnen de plannen specifieker beschreven worden om sturend te kunnen zijn voor het didactisch handelen van de leraren. Dit geldt voor zowel de inhoudelijke doelen als de opbrengstdoelen.

Didactisch handelen is voldoende maar vraagt nog aandacht

De lessen op De Fontein verlopen volgens een logische opbouw. De principes van ‘Thinking for Learning’ zijn in de meeste groepen herkenbaar. Door het gebruik van coöperatieve werkvormen weten de meeste leraren de leerlingen te activeren. De school brede afspraken over klassenmanagement zijn duidelijk te zien in de lessen waardoor de leerlingen weten wat er van hen verwacht wordt. Hierdoor wordt de onderwijstijd efficiënt benut. Op een aantal punten kan het didactisch handelen versterkt worden. Ten eerste constateren wij grote verschillen binnen het team op pedagogisch -en didactisch gebied. Ten tweede mogen de meeste leraren de instructies meer afstemmen op de verschillende niveaus van de leerlingen. Daarmee zal de actieve betrokkenheid van de leerlingen nog groter worden en de instructies uitdagender. Tot slot kan de kwaliteit van de verlengde instructie beter. Tijdens de lesobservaties hebben wij met name begeleide inoefening gezien. Hier valt winst te boeken door de inhoud aan te laten sluiten op de hiaten van de leerlingen en door het inzetten van concreet materiaal.

Extra ondersteuning op orde

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zijn in beeld op school. Door de intensieve samenwerking met de school voor speciaal basisonderwijs en de deskundigheid van een aantal personeelsleden krijgen leerlingen die dat nodig hebben passende extra ondersteuning.

De opgestelde ontwikkelingsperspectieven voldoen aan de basiskwaliteit. Ook betrekt de school de ouders bij het opstellen van de plannen en evalueert ze tweejaarlijks of de gegeven ondersteuning het gewenste effect heeft. Wel kan het aanbod specifieker omschreven worden waarbij rekening wordt gehouden met de referentieniveaus.

Samenwerking, sterk punt van de school

Door de goede samenwerking met diverse partijen waarderen wij deze standaard met een ‘goed’.

Zo betrekt de school de ouders bij de verdere invoering van hun schoolconcept ‘Thinking for Learning’. Er zijn momenten waarop de school naar hun mening vraagt en ouders in de gelegenheid stelt om mee te denken over diverse onderwerpen. Dit alles wordt zeer gewaardeerd door de ouders. Ook de samenwerking met de inpandige kinderopvang verloopt goed. Zo is er op pedagogisch gebied een doorgaande lijn gerealiseerd en binnenkort ook op aanbod. Waar wij het meest onder de indruk van zijn is de samenwerking met de inpandige basisschool voor speciaal basisonderwijs. De beide scholen weten goed elkaars kennis en expertise te gebruiken wat ten goede komt aan de leerlingen.

Toetsing en afsluiting voldoende

De school voldoet aan de gestelde eisen van toetsing en afsluiting. De leraren hebben afspraken over het afnemen van de toetsen. Wel merken wij op dat de school deze afspraken kan formaliseren zodat ook makkelijker nagegaan kan worden of iedereen zich er nog aanhoudt. De intern begeleiders stellen de toetskalender vast en bewaken de uitvoering ervan. In principe maken alle leerlingen de eindtoets en de ouders worden op vaste momenten geïnformeerd over de vorderingen van hun kinderen. De school kan zich beraden op het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen op andere gebieden, zoals koken of vaardigheden die aangeleerd worden met ‘Thinking for Learning’.

Veiligheid kan versterkt worden met eigen schooldoelen

De school zorgt voor een veilig klimaat. Zij doet dit door de veiligheidsbeleving van de leerlingen in kaart te brengen en waar nodig te anticiperen met maatregelen. Maar ook door preventief te handelen met een aanbod dat schoolbreed is ingevoerd. Er is een veiligheidsbeleid aanwezig, maar voor sociale media nog niet. Wij wijzen de school erop dat zij eigen doelen kan opstellen voor de resultaten van de veiligheidsbeleving.

Pedagogisch klimaat, aandacht voor een eenduidige aanpak

Er zijn omgangsregels op de school en de school besteedt aandacht aan de ontwikkeling van de gewenste sociale vaardigheden. In alle groepen is er een aanbod waar de leraren voor geschoold zijn om dat goed te geven. Doordat ook de inpandige school en kinderopvang met dezelfde methode werken is er duidelijkheid voor de leerlingen. Toch geven de ouders en de leerlingen waarmee wij gesproken hebben aan dat er geen eenduidige aanpak is als het gaat om het oplossen van conflicten en pesterijen.

Resultaten steeds beter

De eindresultaten van De Fontein zijn van voldoende niveau. In de afgelopen drie schooljaren lagen de eindresultaten tweemaal boven de ondergrens die de inspectie hanteert voor scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie (in 2016 en 2017).

Hiermee laat de school een stijgende lijn zien. De school stelt geen opbrengstdoelen die afgestemd zijn op de leerlingenpopulatie, maar zou zich kunnen beraden om dit wel te doen. Ook kan er nagedacht worden over doelen wat betreft de te behalen referentieniveaus.

Sociale en maatschappelijke competenties, niet volledig in beeld

Op De Fontein is de aandacht voor de sociale en maatschappelijke competenties ingebed in het aanbod en het schoolconcept. Regelmatig monitort de school hoe de sociale ontwikkeling verloopt van haar leerlingen. De resultaten hiervan zijn op orde. Daarentegen heeft de school geen zicht op de ontwikkeling van de maatschappelijke competenties van haar leerlingen. Ook hier kan de school zich beraden op het opstellen van gewenste doelen op resultaatniveau.

Vervolgsucces wordt gemonitord

De school houdt de ontwikkeling van haar leerlingen in de gaten wanneer zij naar het voortgezet onderwijs gaan. De rapportcijfers van de oud-leerlingen en het niveau waarop zij onderwijs krijgen worden door de meeste scholen van voortgezet onderwijs gedurende de eerste drie jaar opgestuurd naar de school. Het valt de school op dat hun schooladvies grotendeels overeenkomt met het uiteindelijke niveau waar de oud-leerlingen na drie jaar zitten.

Wij raden de school aan om van alle scholen van voortgezet onderwijs de gegevens te ontvangen zodat zij hiervan analyses kan maken, om vervolgens conclusies te trekken die mogelijke consequenties hebben voor het onderwijs op De Fontein.

Kwaliteitszorg, goed op orde

De school heeft een kwaliteitsslag gemaakt op het gebied van kwaliteitszorg ten opzichte van het vorige inspectiebezoek van 2013. Het heeft ertoe geleid dat wij twee standaarden met een ‘goed’ waarderen. De directeur heeft goed voor ogen wat zij met de school wil bereiken.

Op een gedreven en enthousiaste manier geeft zij leiding aan het team. Op grond van gedegen evaluaties van de resultaten en van onderdelen van het onderwijsleerproces bepaalt zij samen met de leraren de speerpunten. Ook de audit die heeft plaatsgevonden door collega’s van andere scholen binnen het bestuur leveren verbeteractiviteiten. In het koersplan staan alle verbeteractiviteiten nader uitgewerkt en dit plan geeft richting aan de onderwijsverbetering. Het bestuur gaat een aantal keer per jaar in gesprek met de directeur om de schoolontwikkeling te monitoren. Voor het vasthouden van de bereikte kwaliteit, legt de school gemaakte afspraken vast. Door regelmatig groepsbezoeken af te leggen weet de directie of de leraren zich nog aan de afspraken houden en heeft zij goed zicht op de didactische kwaliteiten van haar team. Waar nodig anticipeert ze adequaat door bijvoorbeeld een coach in te schakelen.

Kwaliteitscultuur, professioneel en gedreven team

Op De Fontein is in hoge mate sprake van een kwaliteitscultuur. De visie en de koers van de school wordt breed gedragen en gezamenlijk werken directie en team aan de realisatie ervan. Zowel individueel als gezamenlijk werken de leraren aan hun professionaliteit. Dat gebeurt door het volgen van (na)scholingen en opleidingen, en het leren op de werkplek middels besprekingen over het onderwijs in hun groep. Ook is een aantal leraren expert op een bepaald gebied en werken zij in een expertisegroep op school– en bestuursniveau. Leren van en met elkaar kan verder versterkt worden door collegiale consultaties planmatiger vorm te geven.

Verantwoording en dialoog transparant

De school verantwoordt zich op een transparante manier over haar resultaten en plannen met de school. Naar de ouders toe onder andere middels de schoolgids, website, nieuwsbrieven. Maar ook door hen te betrekken bij de invoering van het schoolconcept. Daarnaast voert de school een dialoog met externe partijen zoals scholen voor voortgezet onderwijs, de kinderopvang en de inpandige school voor speciaal basisonderwijs. De ouders waar wij mee gesproken hebben waarderen de open houding van de directie en de leraren. Zij geven aan dat de school laagdrempelig is waardoor zij zich gezien en gehoord voelen.